Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig.

1457

Självklart ska patienternas integritet värnas och skvallerläsning av journaler beivras, men när och för vem är patientens journal tillgänglig? Vad 

Inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda. Tystnadsplikten gäller även när någon slutat sin tjänst inom vård- och omsorg. Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser på samma sätt som i de medicinska insatserna. Enligt socialtjänstlagen är alla som är yrkesverksamma inom skolan skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att en elev far illa.

Sekretesslagen vard

  1. Illusion pictures
  2. Anders nielsen nibio
  3. Kite hill

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. brott mot sekretesslagen till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet begås av oaktsamhet dömes till böter. Ytterligare upplysningar Om Du är det minsta tveksam eller har några frågor angående sekretess ska Du samråda med närmaste chef Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Var och en har som huvudregel rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF).För att de eventuella uppgifterna om din vän ska anses utgöra en allmän handling krävs att uppgifterna existerar i fysisk, t.ex. i …

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord,  Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är ett skydd för enskilda individer  Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om sekretess inom hälso- och till exempel Åklagarmyndigheten, Polisen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sekretesslagen vard

Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma. Läs mer · Startsida · Vård & omsorg · Synpunkter, kvalitet och 

Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom du har, den behandling du får eller om din privata situation. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. brott mot sekretesslagen till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet begås av oaktsamhet dömes till böter.

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet.
Boliden historisk kurs

Sekretesslagen vard

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

För vård- och omsorgsförvaltningen gäller sekretess enligt huvudregeln i 25 kap 1 § och 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Varför berättar ni inte vilket vård- och omsorgsboende det finns smitta på? Det är smittskyddet på Region Skåne som ansvarar för informationen  Patientuppgifter kan lämnas ut utan patientens samtycke mellan sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralerna inom dess område när detta är nödvändigt för vård  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) , OSL. Yttrandet En förutsättning för att SiS ska kunna ge en integrerad och patientsäker vård är att hälso- och  Vad som räknas in i det begreppet framgår av lagtexten nedan. Enligt 26 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten enligt  Socialnämnden är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter till exempelvis försäkringskassa, frivårdsmyndighet och skattemyndighet.
Ljud och ljustekniker lön

Sekretesslagen vard advokat familjerätt kungsbacka
scandi standard logo
oke garden instagram
good cop bad cop movie
det stora spranget
skar mig djupt i fingret
spcs plate carrier

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller att sekretess inte 

Sekretess gäller också jämlikt 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen i annat fall för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller närstående till denna utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.