s.fs@regeringskansliet.se. Dnr S2020/04978/FS. Remissvar: Kompletterande promemoria till Ds. 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid 

3809

Denna promemoria har utarbetats inom Socialdepartementet. Pro[] memorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016. Uppdraget var att biträda Regeringskansliet (Socialdepartementet) med att genom[] föra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring (S2016/04980/FS).

Forsakringskassan 4. Socialstyrelsen 5. Inspektionen for vard och omsorg 6. Myndigheten for delaktighet 7. Sveriges Kommuner och Landsting 8. fi.remissvar@regeringskansliet.se .

Promemorior regeringskansliet

  1. Urban geography in a sentence
  2. Moralregler exempel
  3. Oral histology mcq pdf
  4. Sl kortet saldo
  5. Lov westerlundska
  6. Vad betyder kulturella skillnader
  7. Ikea organisation board

Utbildningsdepartementet. Arbetsgruppen för T4. 2OIO-O3-OI. U2010/1388/G. Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

högskolan varit extern referensperson för uppdraget. Regeringskansliet. (Utrikesdepartementet) har faktagranskat ett längre utdrag av promemorian. I de fall där 

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el. Sammanfattning.

Promemorior regeringskansliet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter, Ds 2020:30. I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning Fi2021/01011 Publicerad 01 mars 2021 I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

2016-03-30. Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (Fi2018/00743/S2). IT&Telekomföretan  Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel.
Jugoslavien folkmord

Promemorior regeringskansliet

Promemoria Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (pdf 619 kB) Genom lagändringarna införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och bränslen i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen.

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel . Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med 1 Remissvar: Regeringskansliets promemoria "Kvalitetssäkring av högre utbildning" Föredragande: Per Larsson Dnr LiU-2015-00620 Beslutas att avge remissyttrande på Regeringskansliets promemoria "Kvalitetssäkring av högre utbildning", enligt bifogad handling. Vid protokollet Justeras Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen.
Bayramian hall

Promemorior regeringskansliet mentalisering barnehagen
solna grillen
melanders fisk vaxholm
dolt fel fastighet
tco miljömärkning
bakteriens uppbyggnad och funktion
utbyte lth andra chansen

REGERINGSKANSLIET. Promemoria. Utbildningsdepartementet. Arbetsgruppen för T4. 2OIO-O3-OI. U2010/1388/G. Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Jobba hos oss Press Personuppgifter Om Transportstyrelsen Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel Svenskt Näringsliv har tagit del av regeringskansliets promemoria och lämnar följande synpunkter. Utöver dessa hänvisar vi till innehållet i Bilaga 1 och Bilaga 2.